top of page

Pacific Jet Group Executive Board:

 

Benjamin Zhang, DBA - CEO, Chairman.

Zhang Chuan, PhD, EMBA - Vice-President Finance, CFO.

Morgan Zhong, MBA - Vice-President Sales (Malaysia).

Masaharu Tamura, PhD, EMBA - Vice-President (Japan), Chief Executive of Aerospace Technologies AI.

Jeff Li, EMBA, ATPL, FI - Vice-President (Charters).

Cheng Hong Liang, PhD, ATPL, FI - Vice-President Operations & Maintenance.

Jonson Chai, PhD, EMBA - Vice-President Scientific Research & Development, Chief Executive of Pacific Jet Aerospace Technologies.

Meng Juan, MBA - Vice-President Legal, CLO.

 

 

Management Team:

 

Zhao Pei, FI -  Pacific Jet Aviation Academy Director.

Harry Zhou, FI - Chief Pilot.

Weiyang Zhong, FI.

Vadim Avkhadeev, Contractor FI.

Morgan Zhao, MBA - Human Resources Director.

Jessica Shen - Procurment Director.

Li Yuan - PR and Media Director.

 

Information sent

bottom of page